Algemene Voorwaarden

  

INHOUD  

  

ARTIKEL 1: DEFINITIES............................................................................................................ 2

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER.................................................................... 2

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID............................................................................................. 2

ARTIKEL 4: AANBOD................................................................................................................ 3

ARTIKEL 5: OFFERTE............................................................................................................... 4

ARTIKEL 6: PRIJZEN................................................................................................................ 5

ARTIKEL 7: OVEREENKOMSTEN............................................................................................ 5

ARTIKEL 8: INSCHAKELING VAN DERDEN............................................................................ 6

ARTIKEL 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES................................................................ 6

ARTIKEL 10: LEVERING, LEVERINGSTERMIJN EN UITVOERING......................................... 7

ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER................................................ 8

ARTIKEL 12: HERROEPINGSRECHT....................................................................................... 8

ARTIKEL 13: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING............................................................ 9

ARTIKEL 14: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT............................................................... 9

ARTIKEL 15: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD.............. 9

ARTIKEL 16: EMBALLAGE..................................................................................................... 10

ARTIKEL 17: VERHUUR.......................................................................................................... 10

ARTIKEL 18: RECLAMES........................................................................................................ 11

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE............................................................. 11

ARTIKEL 20: FINANCIERING.................................................................................................. 12

ARTIKEL 21: BETALING......................................................................................................... 12

ARTIKEL 22: DUURTRANSACTIES....................................................................................... 13

ARTIKEL 23: EIGENDOMSVOORBEHOUD............................................................................. 14

ARTIKEL 24: WANPRESTATIE EN ONTBINDING................................................................. 14

ARTIKEL 25: OVERMACHT..................................................................................................... 15

ARTIKEL 26: INCASSOKOSTEN............................................................................................ 16

ARTIKEL 27: ANNULERING EN ONTBINDING..................................................................... 16

ARTIKEL 28: KLACHTENREGELING..................................................................................... 16

ARTIKEL 29: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE...................................................... 17

ARTIKEL 30: WIJZIGINGSCLAUSULE.................................................................................. 17

 

 

 

  

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES   

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:   

ZZ Partytotaal B.V.: opdrachtnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;   Bedrijf: opdrachtgever, de onderneming die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer;  

Consument: opdrachtgever, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  

bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer;  

BW: Burgerlijk Wetboek;  

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever en bedrijf gebruik kunnen maken van hun herroepingsrecht;  

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;  

Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever;   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;  

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER   

Naam ondernemer: ZZ Partytotaal;  

Vestigingsadres: Industrieweg 22, 4051 BW, OCHTEN;  

E-mailadres: info@zzpartytotaal.nl;  

Telefoonnummer: 0344- 644 399;  

KvK-nummer: 5060 0052;  

IBAN / rekeningnummer: NL16 RABO 0148 8875 89.  

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke gesloten worden met opdrachtnemer gevestigd te Ochten, hierna te noemen de opdrachtnemer.   
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Conform artikel 6:225 lid 3 BW zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer telkens van toepassing.   
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  
 5. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.   
 6. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing hiervan.   
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  
 8. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  
 9. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer bindend.  
 10. Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.  Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  
 11. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
 12. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.  
 13. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.   
 14. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.   
 15. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:  

ARTIKEL 4: AANBOD  

-          De prijs excl. belastingen;  

-          De eventuele kosten van verzending;  

-          De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  

-          Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;  

-          De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;  

-          De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;  

-          De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;  

-          Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;  

-          De manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;  

-          De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;  

-          De gedragscodes waaraan de opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;  

-          De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.  

ARTIKEL 5: OFFERTE  

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.   
 2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld:  

-          De roerende zaak en/of dienst   

-          De prijs (exclusief BTW)   

-          De wijze waarop de prijs wordt berekend  

-          Het moment en de wijze van betaling   

-          Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden  

-          Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt   

3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.  

ARTIKEL 6: PRIJZEN  

 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld afkomstig zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer worden uitgegeven en in werking treden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.   
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.  
 3. In afwijking van lid 1 kan ZZ opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
 4. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  
 5. In afwijking van lid 1 kan opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
 6. Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij opdrachtnemer aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.  
 7. Opdrachtnemer is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.  
 8. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.  
 9. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft opdrachtnemer recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.  
 10. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  
 11. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.  
 12. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  
 13. De opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  
 14. De opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  

ARTIKEL 7: OVEREENKOMSTEN   

-          het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;  

-          de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  

-          de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;  

-          de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de opdrachtnemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;  

-          de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.  

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.  
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  
 3. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.  
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met opdrachtnemer te geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.  

ARTIKEL 8: INSCHAKELING VAN DERDEN  

De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.  

ARTIKEL 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES  

De opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.  

ARTIKEL 10: LEVERING, LEVERINGSTERMIJN EN UITVOERING  

 1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.  
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.  
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.  
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.  
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de opdrachtnemer.  
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 7. Het is mogelijk de bestelling op een vooraf besproken plaats te laten bezorgen. Het lossen geschied direct naast de vrachtwagen. De opdrachtgever of bedrijf dient zelf voor verdere verplaatsing te zorgen.  
 8. De opdrachtgever of bedrijf kan eveneens zelf zorgdragen voor het afhalen van de bestelling indien over een geschikt transportmiddel wordt beschikt.  
 9. Opgegeven termijnen waarbinnen de goederen geleverd moeten worden, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering van de goederen dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor van de opdrachtnemer zijn de goederen te leveren.   
 10. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.   
 11. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, te leveren, behoudt de opdrachtnemer zich, nadat hij de opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de bedongen prijs te voldoen onverlet.   
 12. Aflevering geschiedt éénmalig op een door de opdrachtgever opgegeven adres.   
 13. De opdrachtnemer is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.  
 14. Alle door de opdrachtnemer verhandelde goederen mogen uitsluitend worden verhandeld in de originele van de opdrachtnemer zijn leverancier afkomstige verpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan.   
 15. De door de opdrachtnemer verhandelde goederen mogen zonder schriftelijke door de opdrachtnemer  

ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER  

c.q. door zijn leverancier verleende toestemming, niet worden gebruikt als toegift en niet gezamenlijk met andere artikelen tegen een totaalprijs worden aangeboden of geleverd.   

 1. De voor enig goed vastgestelde verkoopprijs of minimum verkoopprijs mag niet afwijken door het geven van enige korting, tenzij deze door de opdrachtnemer c.q. zijn leverancier schriftelijk of bij publicatie is toegestaan.  
 2. De afnemer zal de opdrachtnemer voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete betalen van ƒ 1.000,00 of € 455,00 onverminderd zijn recht om volledige schadevergoeding te vorderen en in een zodanig geval aanvaarden dat de opdrachtnemer te zijner keuze het recht zal hebben gesloten overeenkomsten te annuleren of ontbonden verklaren en/of de afnemer van verdere levering uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding zijnerzijds.  
 3. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.  
 4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:  
 5. als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De opdrachtnemer mag, mits hij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.  
 6. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;  
 7. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.  

ARTIKEL 12: HERROEPINGSRECHT  

3. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze

mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  

 

ARTIKEL 13: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING  

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.  
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.   
 3. De opdrachtnemer kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.  
 4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  

ARTIKEL 14: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT  

a.   die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van opdrachtgever;  b.   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;  

 1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;  
 2. die snel kunnen bederven of verouderen;  
 3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft;  
 4. voor losse kranten en tijdschriften;  
 5. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.  

3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:  

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;  
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;  
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.  

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.  

 

 

ARTIKEL 15: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER TIJDENS DE BEDENKTIJD  

 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  
 2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.  
 3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de opdrachtnemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.  
 4. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de producten worden afgeleverd, blijven de eigendom van de opdrachtnemer en mogen door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn.   
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd aan de opdrachtgever voor deze emballage statiegeld in rekening te brengen. De opdrachtnemer is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs waarvoor het aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, gedurende een nader overeengekomen periode na de leveringsdatum.  
 6. Mocht er emballage zijn beschadigd, incompleet of verloren zijn geraakt. dan is de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.    
 7. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van dit soort emballage is ter beoordeling van de opdrachtnemer.  
 8. De verhuurde goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de opdrachtgever in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd. De opdrachtgever is gehouden de goederen bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken onmiddellijk, binnen 24 uur, melding hiervan te maken.  
 9. De goederen dienen door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer opgehaald te worden en de opdrachtgever zal de goederen ook bij de opdrachtnemer terug brengen, tenzij anders  overeengekomen. Indien bij de goederen eveneens reserve onderdelen verstrekt worden, dienen deze of de vervangen onderdelen aan de opdrachtnemer geretourneerd te worden.   
 10. De opdrachtgever is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:   
 11. De gehuurde goederen te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften;   
 12. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;   
 13. De opdrachtnemer te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;  
 14. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de opdrachtnemer ter zake te vrijwaren.   
 15. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.   
 16. Na de verhuurtermijn moet de opdrachtgever de goederen in goede staat retourneren, eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan de goederen mogen alleen uitgevoerd worden door de opdrachtnemer.   
 17. De opdrachtnemer is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de verhuurde goederen of door het personeel van de opdrachtnemer wat door de opdrachtnemer voor het gebruik van de goederen aan de huurder is afgestaan, tenzij de schade het gevolg is van de schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer.   
 18. De opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:   
 19. De opdrachtgever enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.   
 20. De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.   
 21. De opdrachtnemer is in deze gevallen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.   

ARTIKEL 16: EMBALLAGE  

ARTIKEL 17: VERHUUR  

8. Opzegging van huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen huurperiode, dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.  

ARTIKEL 18: RECLAMES  

 1. De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan en deze grondig te inspecteren op kwantiteit. Indien de opdrachtgever fouten constateert, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de opdrachtnemer. Overige  reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan de opdrachtnemer te worden gemeld.   
 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de opdrachtnemer is kenbaar gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen, en vervalt het recht op reclame.   
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, op straffe van het recht op reclame. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.   
 4. Indien de reclame naar het oordeel van de opdrachtnemer juist is, zal de opdrachtnemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.  
 5. De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de opdrachtnemer inschakelt.   
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde goederen. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding, tenzij enig verzekering afgesloten door de opdrachtnemer de schade dekt.   
 7. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.   

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE  

B. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.  

 1. Zo door de opdrachtnemer geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.  
 2. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voorzover:  
 3. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de opdrachtgever;  
 4. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven   voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.  
 5. Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van een eventueel benodigde financiering voor rekening van de opdrachtgever.  
 6. Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van toekenning financiering kan de opdrachtgever zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst aan de opdrachtnemer tenminste drie gemotiveerde schriftelijke verklaringen van kredietverlenende instellingen heeft doen toekomen waaruit blijkt dat deze instellingen weigeren aan de opdrachtgever een krediet te verstrekken ter hoogte van het totale orderbedrag of een gedeelte hiervan tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden. Bij gebreke daarvan is de opdrachtgever gehouden de overeenkomst na te komen.  
 7. De opdrachtnemer geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.  
 8. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.  
 9. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:  
 10. zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,25% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.   
 11. zal de opdrachtgever na daartoe door de opdrachtnemer te zijn gemaand, zal de opdrachtgever ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van ¦ 75,00. 3. Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.   
 12. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.   
 13. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  
  1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  
  2. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  
  3. De opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:  

ARTIKEL 20: FINANCIERING   

ARTIKEL 21: BETALING   

ARTIKEL 22: DUURTRANSACTIES  

-         te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een  bepaalde periode;  

-         tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;  

-         altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de opdrachtnemer voor zichzelf heeft   bedongen.  

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.  
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de opdrachtgever deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.  
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.  
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.  
 6. De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren goederen voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.   
 7. Ingeval de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.   
 8. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de geleverde goederen waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.  
 9. De producten blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever aan al zijn betalings- en andere verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet een eigendomsvoorbehoud toelaat. de opdrachtnemer is onherroepelijk gerechtigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is de artikelen terug te nemen.  
 10. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.   
 11. Onverminderd het bepaalde in de wet zal de opdrachtnemer in geval van wanprestatie door de opdrachtgever het recht hebben de prestaties binnen de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.   
 12. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling wordt verklaard, liquideert, door een derde is of wordt overgenomen, de opdrachtgever voornemens is zich metterwoon buiten Nederland te vestigen of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of  handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.  
 13. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de opdrachtnemer bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.  
 14. In geval nakoming van datgene waartoe de opdrachtnemer krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare nietnakoming aan de zijde van de opdrachtnemer, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.   
 15. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar of oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval in het bedrijf of in de middelen van vervoer van de opdrachtnemer of derden of andere voorvallen; natuurverschijnselen, waaronder begrepen stormschade, verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer naar de opdrachtnemer of de opdrachtgever, import- en exportverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.   
 16. Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de opdrachtnemer in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk en volledige opeisbaar.  

ARTIKEL 23: EIGENDOMSVOORBEHOUD  

ARTIKEL 24: WANPRESTATIE EN ONTBINDING  

ARTIKEL 25: OVERMACHT  

Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de opdrachtnemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.  

 

ARTIKEL 26: INCASSOKOSTEN  

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met De opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de opdrachtgever.   
 2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.  
 3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan De opdrachtnemer deze werkelijk gemaakte kosten op de opdrachtgever verhalen.  
 4. De opdrachtnemer geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.  
 5. A. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.   

ARTIKEL 27: ANNULERING EN ONTBINDING  

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  

 1. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:  
  1. Bij annulering na opdracht voor de werkzaamheden/levering is de opdrachtgever ten hoogste 10% van de prijs aan opdrachtnemer verschuldigd.
  2. Bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden/levering is de opdrachtgever ten hoogste 50% van de prijs aan opdrachtnemer verschuldigd.  
  3. Bij annulering op de dag van de werkzaamheden/levering zelf is de opdrachtgever ten hoogte 100% van de prijs aan opdrachtnemer verschuldigd. 
 2. De opdrachtgever is voorts verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.  
 3. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering van vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.  

Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.  

ARTIKEL 28: KLACHTENREGELING  

 1. De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.  
 3. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig

antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat, een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.  

ARTIKEL 29: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE  

 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingslocatie Arnhem.  

Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.  

ARTIKEL 30: WIJZIGINGSCLAUSULE  

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van opdrachtgever te wijzigen.   
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.